• Polski
 • English
 • Italiano
 • Français
 • Español

Regulamin

Regulamin zamówień gadżetów reklamowych BESEDA

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Firma BESEDA ADRIAN BERESZYŃSKI Ul. Wąska 31, 62-052 Komorniki NIP 7831570896 REGON 634508160prowadzi sprzedaż smyczy i gadżetów reklamowych. Adres strony Internetowej: www.beseda.pl .
 2. Firma prowadzi produkcję i sprzedaż smyczy i gadżetów reklamowych na terenie Polski i poza jej granicami.
 3. Regulamin reguluje kwestie dotyczące korzystania z usług firmy BESEDA i określa zasady składania zamówień na gadżety reklamowe.
 4. Składając zamówienie za pośrednictwem mailowym klient potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego warunki oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§ 2 Przedmiot oraz cena sprzedaży

 1. Przedmiotem sprzedaży są smycze oraz inne gadżety reklamowe z wybranym przez Klienta nadrukiem, wykazane na stronie internetowej www.beseda.pl .
 2. Ceny smyczy i opasek reklamowych znajdują się w cennikach firmy Beseda, pozostałe gadżety reklamowe wyceniane są indywidualnie.
 3. Ceny produktów podawane klientowi na terenie Polski są cenami ne o, nie zawierają kosztów transportu.
 4. Transport standardowy na terenie Polski wynosi 18PLN ne o za paczkę do 30kg. Ilość paczek zależy od wielkości zamówienia.
 5. Ceny podawane klientowi na terenie Unii Europejskiej nie obejmują VAT w przypadku, gdy klient ma ważny numer EU VAT. Ceny nie zawierają kosztów transportu. Koszt i termin transportu podawany jest przy składaniu zamówienia w zależności od adresu docelowego i wielkości zamówienia.
 6. Ceny podawane klientowi spoza Unii Europejskiej nie obejmują VAT, nie zawierają kosztów transportu. Koszty transportu poza Unią Europejską są szacowane indywidualnie.
 7. Koszty przesyłek ekspresowych są wyceniane indywidualnie.

§ 3 Składanie i realizacja zamówień

1. Grafiki i zdjęcia podglądowe zamieszczone zarówno na stronie www.beseda.pl jak i w przesyłanych mailowo wizualizacjach nie odzwierciedlają w pełni rzeczywistej kolorystyki gotowych wyrobów.

2. Do złożenia zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta specyfikacji produktu, przesłanie projektu, treści nadruku i/lub logotypu.

3. Wszystkie przesyłane pliki do produkcji powinny być w formacie krzywych, a kolorystyka odpowiadająca wzornikowi Pantone.

4. Sprzedawca bazuje na kolorystyce Pantone, jednakże zastrzega sobie prawo do odbiegnięcia o 1 ton od wzornika Pantone podczas realizacji zlecenia.

5. Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności za wykonanie zlecenia naruszającego prawa dotyczące znaków towarowych, praw autorskich, bądź nnych praw chronionych.

6. Sprzedający oferuje bezpłatne przygotowanie wizualizacji smyczy i gadżetów reklamowych zgodnie z szablonami firmy Beseda.

7. Zamówienia przyjmowane są jedynie drogą mailową.

8. Zamówienie uznaje się za złożone dopiero w momencie akceptacji wizualizacji oraz wyceny.

9. Przesłanie projektu do realizacji następuje tylko po akceptacji wizualizacji.

10. Sprzedający może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres email lub telefonicznie, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwes ach związanych z realizacją zamówienia.

11. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie oferty zawarcia umowy kupna/sprzedaży zamówionego wyrobu.

12. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4 poniżej.

§ 4 Terminy zamówień i dostawa

1. Terminy realizacji zamówień wyznaczane są indywidualnie do każdego zamówienia, w zależności od ilości i rodzaju produktów, z uwzględnieniem obecnego stanu produkcji.

2. W momencie wyznaczenia terminu realizacji, w przypadku niezłożenia zamówienia w przeciągu dwóch dni roboczych, rezerwacja tego terminu automatycznie wygasa. Kolejny wyznaczony termin może odbiegać od poprzedniego.

3. W przypadku złożenia zamówienia przedstawiciel handlowy potwierdza zarezerwowany termin lub wyznacza nowy termin realizacji zgodny z możliwościami produkcyjnymi w danym dniu.

4. Sprzedawca jest odpowiedzialny za dotrzymanie terminu realizacji zamówienia oraz wydania przesyłki kurierowi zgodnie z datą podaną przy zamówieniu.

5. Firma Beseda podaje jedynie szacowany czas transportu nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru wynikłe z funkcjonowania firmy kurierskiej, a także z powodu siły wyższej.

6. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej lub przy odbiorze osobistym.

7. Na życzenie Kupującego Sprzedający wydaje przesyłkę kurierowi zamówionemu przez Klienta, nie pobierając wtedy żadnych opłat za transport oraz nie ponosząc odpowiedzialności za dostarczenie paczki.

8. Zamówienie wysyłane jest pod wyznaczony przez kupującego adres dostawy.

9. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu numeru telefonu oraz osoby kontaktowej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

§ 5 Formy płatności

1. Przy nawiązywaniu nowej współpracy pierwsze trzy zamówienia wiążą się z przedpłatą faktury pro -formy, wystawionej z dwudniowym terminem płatności. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji po przesłaniu potwierdzenia zapłaty.

2. Nie opłacenie faktury pro-formy w przeciągu dwóch dni roboczych wiąże się z automatyczną rezygnacją z zamówienia.

3. Klienci zamawiający powyżej trzeciego zamówienia otrzymują fakturę przy lub po odbiorze zamówienia, z siedmiodniowym terminem płatności.

4. Po przekroczeniu terminu płatności ostatniej faktury Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji kolejnych zamówień.

§ 6 Reklamacje

1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną, gdzie wadą fizyczną jest niezgodność sprzedanego towaru z umową, odbiegającą od zaakceptowanego wcześniej projektu.

2. W przypadku nie podania przez Kupującego kolorystyki ze wzornika Pantone, reklamacji dotyczącej kolorystyki smyczy nie uwzględnia się.

3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania towaru.

4. Sprzedający w ciągu czternastu dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

5. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć reklamowany towar wraz z dowodem zakupu tego towaru i opisem reklamacji.

6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – sprzedający niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

7. Sprzedający nie odbiera przesyłek odesłanych za pobraniem lub na koszt sprzedającego i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

8. W przypadku uznania reklamacji firma Beseda wysyła wymieniony towar na własny koszt.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronie www.beseda.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

2. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Firmy  Beseda. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowan ie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827) oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedażykonsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).

3. Firma Beseda zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie internetowej www.beseda.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane  według dotychczasowych postanowień regulaminu.

§ 8 RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż:

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy na podstawie:

a. art. 6 ust. 1 pkt. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, w szczególności do celów marketingowych (kontaktowania się z Państwem i przedstawiania ofert);

b. art. 6 ust. 1 pkt. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c. art. 6 ust. 1 pkt. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych;

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z nami w zakresie usług IT, logistyki, księgowości, specjalistycznych oprogramowań. Odbiorcami mogą być także banki i podmioty świadczące obsługę prawną. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem zawarcia Umowy. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia Umowy. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń z zawartej umowy, a po tym czasie do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.